Our Team?


Kami Rita Sherpa

Climbing Guide

Jane Smith

Support Climbers

Sensai Pema Waiba

Climbing Guide

Alice Brown

Trekking Guide

Prem Mamba

Climbing Guide

Emily Blue

Support Climbers

Michael Red

High Altitude Cook

Sunil Ghalan

Climbing Guide

Ashish Gurung

Climbing Guide

Charlotte Grey

Support Climbers

 0